De Huizen van Oranje en Nassau

Het Koninklijk Huis
Vlag BelgieVlag NederlandGouden KroonGouden KroonVlag LuxemburgVlag Duitsland
Bronvermelding

Majesteitelijke Begroting

Begroting Koning 2019

De Grondwet bepaalt in artikel 40 dat de Koning een uitkering van de Staat ontvangt. De Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis (WFSKH) werkt deze bepaling in de Grondwet verder uit. De wet regelt de uitkering voor de Koning, zijn opvolger (als deze  meerderjarig is) en de Koning die afstand heeft gedaan van het Koningschap. Ook hun echtgenoten (of weduwen/weduwnaars) krijgen een uitkering. Op dit moment ontvangen dus Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en Prinses Beatrix een grondwettelijke uitkering.

De WFSKH bepaalt ook dat de personele en materiële kosten van het koningschap door het Rijk worden betaald. Dat zijn bijvoorbeeld kosten voor het personeel van de Dienst van het Koninklijk Huis, de kosten voor het wagenpark van de Dienst van het Koninklijk Huis, enz.

De uitwerking van deze bepalingen in de Grondwet en de WFSKH vindt jaarlijks plaats via de begroting van de Koning. De begroting van de Koning bevat de verwachte uitgaven voor de uitoefening van het koningschap. Deze uitgaven zijn opgenomen in drie artikelen

Artikel 1: Grondwettelijke uitkeringen aan de leden van het Koninkljk Huis
Artikel 2: Functonel uitgaven van de Koning
Artikel 3: Doorbelaste uitgaven andere Begrotingen
Vlliegkosten

Deze artikelen worden hierna verder toegelicht.

Artikel 1. Grondwettelijke uitkeringen aan de leden van het Koningshuis.

De totale uitgaven op de begroting van de Koning worden voor het jaar 2019 wordt begroot op 43.252.000 euro. Het volgende overzicht laat alle bedragen zien (in miljoenen), die op de begroting van de Koning staan in 2019. In het onderste overzicht staan de bedragen uit andere begrotingen binnen de Rijksbegroting die met het Koningschap te maken hebben.

Ook op andere begrotingen dan de begroting van de Koning staan  uitgaven die te maken hebben met de uitoefening van het koningschap. Dit zijn de uitgaven voor staatsbezoeken (Buitenlandse Zaken), paleizen (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en beveiliging (Justitie en Veiligheid, en Defensie). Daarnaast worden door Defensie uitgaven gedaan voor het onderhoud aan de Groene Draeck.

Staatsbezoeken.
Ter beschikking gestelde Paleizen.
Beveiliging Koninklijk Huis.
Groene Draeck.

Met ingang van de begroting van 2016 zijn deze uitgaven ook te vinden in de zogeheten extracomptabele bijlage van de begroting van de Koning. Hierdoor zijn de uitgaven voor het Koningschap die niet op de begroting van de Koning staan makkelijker en duidelijker terug te vinden.

Artikel 2 van de begroting van de Koning bevat de uitgaven die te maken hebben met de uitoefening van het koningschap en die gedaan worden door de Dienst van het Koninklijk Huis (DKH). Er zijn bedragen begroot voor de personele en materiële uitgaven van DKH, uitgaven voor luchtvaartuigen en uitgaven voor reis- en verblijfkosten bij bezoeken aan het Caribische deel van het Koninkrijk.

Personele Dienst van het Koninklijk Huis.
Materieel Dienst van het Koninklijk Huis.
Personele en materieele Uitgaven Faunabeheer.
Uitgaven voor luchtvaartuigen.
Bezoeken Caraibische deel van het Koninkrijk

Personeel Dienst van het Koninklijk Huis

De uitgaven voor het personeel worden voor 2018 begroot op 18,2 miljoen euro.

Het gaat hierbij om actief personeel van onder andere het Departement van de Hofmaarschalk, het Koninklijk Huisarchief, het Koninklijk Staldepartement (chauffeurs/monteurs, koetsiers en onderhoudspersoneel) en de personeelsinzet voor de facilitaire functies voor Paleis Huis ten Bosch, Paleis oordeinde en het Koninklijk Paleis Amsterdam. Personeelsleden die rechtstreeks voor de Koning en Koningin en Prinses Beatrix werken vallen hier buiten. Zij worden uit de B-Component van de uitkering betaald.

Personele en materiële uitgaven faunabeheer

Ook de personele en materiele uitgaven van het Koninklijk Departement Faunabeheer behoort tot de functionele uitgaven van de Vorst.

De personeelsuitgaven voor de zes faunabeheerders van Kroondomein Het Loo bedragen 408.000 euro. Voor het onderhoud van de wegen en de wildrasters van Kroondomein Het Loo wordt een bedrag geraamd van 195.000 euro. Daarnaast wordt een bedrag geraamd van 92.000 euro voor het gebruik van terreinauto’s en een bedrag van 16.000 euro aan personeelsuitgaven voor reiskosten, opleidingen, etc.

Uitgaven voor luchtvaartuigen

Ook de vliegkosten van Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en Prinses Beatrix worden tot de functionele uitgaven van de Koning gerekend. Zij kunnen gebruik maken van het regeringsvliegtuig, luchtvaartuigen van de krijgsmacht of civiele luchtvaartuigen. De Koning en zijn echtgenote vliegen altijd in het openbaar belang.

Als een ander lid van het Koninklijk Huis bij een officiële gelegenheid de Koning vertegenwoordigt en daarvoor vliegkosten maakt, wordt dit betaald vanuit de begroting van de Koning.

Voor 2019 zijn de volgende uitgaven geraamd:

Bezoeken aan het Caribische deel van het Koninkrijk. De geraamde kosten (80.000 euro) voor bezoeken aan het Caribisch deel van het Koninkrijk staan apart op de begroting van de Koning. Het gaat hierbij om reis- en verblijfskosten, inclusief de vliegkosten. De raming is een gemiddelde bedrag. Indien er in een jaar geen werkbezoek plaatsvindt, vallen deze middelen vrij voor alternatieve anwending binnen de totale functionele uitgaven. In een jaar dat er wel een werkbezoek zal worden afgelegd, zullen evt. hogere uitgaven in dat jaar moeten worden opgevangen binnen de totale functionele uitgaven of via een suppletoire begroting eventueel worden bijgesteld.

Artikel 3: Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

In artikel 3 van de begroting van de Koning staan uitgaven die te maken hebben met het uitoefenen van het Koningschap, maar die niet via de Dienst van het Koninklijk Huis lopen. Het gaat hierbij om uitgaven voor voorlichting door de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD),

Het Militaire Huis en het Kabinet van de Koning


Banknoten

Rijksvoorlichtingsdienst
Militaire Huis
Kabinet van de Koning

Deze uitgaven worden gedaan onder verantwoordelijkheid van de minister-president (RVD en Kabinet van de Koning) of minister van Defensie (Militaire Huis). Omdat ze gedaan worden voor de uitoefening van het Koningschap worden ze doorbelast naar de begroting van de Koning.

Voor 2019 gaat het om de volgende ramingen:

Doorbelaste personele uitgaven 4.476
Doorbelaste materiele uitgaven 1.508
Totaal 5984*

* Waarvan: