De Huizen van Oranje en Nassau

Het Koninklijk Huis
Vlag BelgieVlag NederlandGouden KroonGouden KroonVlag LuxemburgVlag Duitsland
Bronvermelding

Majesteitelijke Begroting

Begroting Koning 2018

De verantwoordelijkheid en uitgaven voor de beveiliging van leden van het Koninklijk Huis zijn als volgt. De minister van Veiligheid & Justitie is verantwoordelijk voor het stelsel van bewaken en beveiligen. Hij bepaalt welke personen en objecten in aanmerking komen voor beveiliging alsmede het daarmee samenhangende gepaste niveau van beveiligingsmaatregelen. Deze minister en de minister van Defensie, afhankelijk van de uitvoeringsafspraken per object en persoon, zorgen voor de uitvoering daarvan in personele zin. De minister voor Wonen& Rijksdienst zorgt voor een adequate uitvoering van fysieke beveiliging van woon- en werkverblijven, voor zover dit in specifieke situaties van toepassing is.

Koninklijk Departement Faunabeheer

Sinds enkele jaren worden op de begroting van de Koning de personele en materiële uitgaven vermeld (en toegelicht) van het Koninklijk Departement Faunabeheer (als onderdeel van de Dienst van het Koninklijk Huis).De personeelsuitgaven (2018) voor 6 faunabeheerders zijn geraamd op € 408.000. Deze kosten zijn onderdeel van de totale personele uitgaven van de Dienst van het Koninklijk Huis.De materiële uitgaven voor faunabeheer 2018 bedragen € 303.000. Hiervan is € 195.000 geraamd voor de infrastructurele kosten van Kroondomein Het Loo, € 92.000 voor het onderhoud van terreinauto's en €16.000 voor materiële personeelsuitgaven (reiskosten, opleidingen etc.)

De infrastructurele kosten van Kroondomein Het Loo zijn de kosten voor het onderhoud van de wegen en voor de wildrasters en de hekken die o.a. door de wilde zwijnen worden vernield. Het plaatsen en onderhouden van de hekken is vooral bedoeld voor de verkeersveiligheid. Hiermee wordt voorkomen dat de dieren de weg opgaan en daar ernstige ongelukken kunnen veroorzaken. Ook zorgen ze voor  bescherming van de aanliggende dorpen. Een andere reden voor het plaatsen van hekken is de bescherming van landbouwgebieden, zodat wilde zwijnen en reeën niet alles omwoelen en opvreten.Kroondomein Het Loo is het gehele jaar open. In het najaar (15 sept. – 25 dec.) is echter een groot gedeelte om veiligheidsredenen gesloten vanwege faunabeheer.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor aanpassingen en onderhoud aan de paleizen. Voor 2018 wordt op haar begroting een bedrag van circa 15 miljoen euro geraamd voor het reguliere onderhoud (inclusief rente en afschrijving) aan de drie paleizen. De uitgaven voor de paleizen zijn ook te vinden in de zogeheten extracomptabele bijlage van de begroting van de Koning. Hierdoor zijn de uitgaven voor het Koningschap die niet op de begroting van de Koning staan makkelijker en duidelijker terug te vinden. Overigens staan de uitgaven voor het gebruik van de paleizen (inclusief verwarming en verlichting) op de begroting van de Koning, als onderdeel van de materiële uitgaven van de Dienst van het Koninklijk Huis.

Geschiedenis

De laatste grondige renovatie van Huis ten Bosch dateert uit het begin van dejaren'50 van de vorige eeuw. Bij de start van het koningschap van Koningin Beatrix (1980) is groot onderhoud uitgevoerd en zijn een aantal functionele aanpassingen gedaan. Het interieur van de Oranjezaal is gerestaureerd in de periode 1998 -2001. De huidige renovatie zal 40 maanden duren en zal naar verwachting eind 2018 zijn afgerond.

Kosten renovatie

De totale uitgaven voor de renovatie van Paleis Huis ten Bosch zijn begroot op € 59 miljoen. Via de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt € 15 miljoen bijgedragen aan de renovatie. De overige € 44 miljoen wordt betaald uit de batenlasten-begroting van het agentschap Rijksgebouwendienst. Daarvan is al 20 miljoen euro ten laste van de begroting van 2014 gebracht en nog eens 24 miljoen euro ten laste van de begroting 2015. Het totale beschikbare budget is € 59 miljoen. Binnen dat budget kunnen op onderdelen verschuivingen optreden. Tegenvallers moeten binnen het budget worden opgevangen. Dat geldt niet voor tegenvallers door omstandigheden die buiten de normale projectrisico's vallen.

In één keer uitvoeren van renovatie

In de Rijksbegroting 2015 is een bedrag geraamd van € 35 miljoen voor een gedeeltelijke renovatie van het paleis. Het uitgangspunt was om het middendeel en de zogenaamde Haagse vleugel op een later tijdstip te renoveren. Uit nadere technische onderzoeken bleek dat er meer asbest in het paleis aanwezig was en dat het dak, de schoorstenen en de bordestrap in een slechtere staat verkeren dan verwacht. De geraamde € 35 miljoen liep daardoor op naar € 41,5 miljoen. Ook bleek dat de staat van onderhoud van het middendeel en de Haagse vleugel slechter was dan eerder voorzien en dat renovatie van deze delen van het paleis uiterlijk na 10 jaar zou moeten plaatsvinden. De kosten daarvan werden geraamd op € 32 miljoen, waardoor de totale kosten zouden gaan uitkomen op € 73,5 miljoen.Er is daarom gekozen voor het in één keer uitvoeren van de renovatie van het paleis. Dit zal € 59 miljoen gaan kosten (prijspeil ten tijde van oplevering). Dit komt € 14,5 miljoen lager uit dan wanneer de renovatie niet in één keer wordt uitgevoerd.

Noordeinde 66

In september 2014 is de renovatie van het monumentale woonhuis Noordeinde 66 afgerond. Het pand is onderdeel van het paleis; het is ermee verbonden. Begin jaren ‘90 is voor het laatst groot onderhoud gepleegd en sinds 2007 heeft het pand voor het merendeel leeggestaan. De renovatie bestond onder meer uit het vernieuwen van de verouderde technische installaties (elektra, waterleidingen, riolering), het verbeteren van de beveiligingsvoorzieningen, het installeren van een lift en groot bouwkundig onderhoud aan de gevels, daken en vloeren. De totale kosten bedroegen € 3,7 miljoen, exclusief beveiligingskosten.

Facilitaire vleugel

De renovatie van de facilitaire vleugel van het paleis Noordeinde, met de keukens en het bedrijfsrestaurant, is in mei 2015 opgeleverd. Bij dit project ging het om grootscheepse verbouwingen van facilitaire en restauratieve ruimtes en het vernieuwen van installaties en de inrichting. De kosten zijn binnen de begroting gebleven van circa € 8 miljoen. In 2018 worden geen verbouwingen of renovaties uitgevoerd.

Kosten restauratie Gouden Koets

De Gouden Koets is een inhuldigingsgeschenk van de inwoners van Amsterdam aan Koningin Wilhelmina in 1898. Momenteel krijgt de Gouden Koets voor het eerst een restauratiebeurt. Het restaureren is tijdrovend en specialistisch werk, waarbij de verschillende specialisten.

De werkzaamheden betreffen onder meer: De draagriemen waarin de kast hangt, zullen gelet op de leeftijd van het leer moeten worden vervangen. Een nieuwe basis kan worden aangebracht. Op verschillende plaatsen is het verguldsel weggesleten. De hechting met de ondergrond is niet overal goed meer. Door de tijd is de van oorsprong felrode kleur van de bok veranderd in een donkerrode, bijna zwarte kleur.

Paleis Huis ten Bosch
Paleis Huis ten Bosch

De voorlopige verbouwingskosten van dit paleis liggen in de Orde van grootte van Euri 60 miljoen. De renovatie is inmiddels voltooid en het Koninklijk Gezin woont er sinds Januari 2019