Het Koninklijk Gezin
Vlag BelgieVlag NederlandGouden KroonGouden KroonVlag LuxemburgVlag Duitsland

Het Koninklijke Huis

Begroting Koning 2018

Volgens de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis  (artikel 4) zijn drie paleizen door de staat ter beschikking
gesteld aan de Koning. Dit zijn Paleis Huis ten Bosch, Paleis Noordeinde en het Koninklijk Paleis te Amsterdam. De uitgaven voor het in stand
houden van de paleizen zijn te vergelijken met uitgaven voor monumenten met een erfgoedfunctie en monumentale panden van het Rijk waarin
Staatsinstellingen en delen van de Rijksoverheid gehuisvest zijn. De kosten van dit soort overheidsgebouwen staan op de begroting van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (bij het Rijksvastgoedbedrijf RVB). Ook het onderhoud van de paleizen staat dus op deze begroting,
net als de gebouwen rond het Binnenhof (incl. de gebouwen van de beide Kamers).

Koninklijk Departement Faunabeheer

Sinds enkele jaren worden op de begroting van de Koning de personele en materiële uitgaven vermeld (en toegelicht) van het Koninklijk Departement
Faunabeheer (als onderdeel van de Dienst van het Koninklijk Huis).De personeelsuitgaven (2018) voor 6 faunabeheerders zijn geraamd op € 408.000.
Deze kosten zijn onderdeel van de totale personele uitgaven van de Dienst van het Koninklijk Huis.De materiële uitgaven voor faunabeheer 2018
bedragen € 303.000. Hiervan is € 195.000 geraamd voor de infrastructurele kosten van Kroondomein Het Loo, € 92.000 voor het onderhoud van
terreinauto's en €16.000 voor materiële personeelsuitgaven (reiskosten, opleidingen etc.)

De infrastructurele kosten van Kroondomein Het Loo zijn de kosten voor het onderhoud van de wegen en voor de wildrasters en de hekken die o.a.
door de wilde zwijnen worden vernield. Het plaatsen en onderhouden van de hekken is vooral bedoeld voor de verkeersveiligheid. Hiermee wordt
voorkomen dat de dieren de weg opgaan en daar ernstige ongelukken kunnen veroorzaken. Ook zorgen ze voor  bescherming van de aanliggende
dorpen. Een andere reden voor het plaatsen van hekken is de bescherming van landbouwgebieden, zodat wilde zwijnen en reeën niet alles omwoelen
en opvreten.Kroondomein Het Loo is het gehele jaar open. In het najaar (15 sept. – 25 dec.) is echter een groot gedeelte om veiligheidsredenen
gesloten vanwege faunabeheer.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor aanpassingen en onderhoud aan de paleizen. Voor 2018 wordt op
haar begroting een bedrag van circa 15 miljoen euro geraamd voor het reguliere onderhoud (inclusief rente en afschrijving) aan de drie paleizen.
De uitgaven voor de paleizen zijn ook te vinden in de zogeheten extracomptabele bijlage van de begroting van de Koning. Hierdoor zijn de uitgaven
voor het Koningschap die niet op de begroting van de Koning staan makkelijker en duidelijker terug te vinden. Overigens staan de uitgaven voor het
gebruik van de paleizen (inclusief verwarming en verlichting) op de begroting van de Koning, als onderdeel van de materiële uitgaven van de
Dienst van het Koninklijk Huis.

Geschiedenis

De laatste grondige renovatie van Huis ten Bosch dateert uit het begin van dejaren'50 van de vorige eeuw. Bij de start van het koningschap van
Koningin Beatrix (1980) is groot onderhoud uitgevoerd en zijn een aantal functionele aanpassingen gedaan. Het interieur van de Oranjezaal is
gerestaureerd in de periode 1998 -2001. De huidige renovatie zal 40 maanden duren en zal naar verwachting eind 2018 zijn afgerond.

Kosten renovatie

De totale uitgaven voor de renovatie van Paleis Huis ten Bosch zijn begroot op € 59 miljoen. Via de begroting van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties wordt € 15 miljoen bijgedragen aan de renovatie. De overige € 44 miljoen wordt betaald uit de batenlasten-begroting van het
agentschap Rijksgebouwendienst. Daarvan is al 20 miljoen euro ten laste van de begroting van 2014 gebracht en nog eens 24 miljoen euro ten
laste van de begroting 2015. Het totale beschikbare budget is € 59 miljoen. Binnen dat budget kunnen op onderdelen verschuivingen optreden.
Tegenvallers moeten binnen het budget worden opgevangen. Dat geldt niet voor tegenvallers door omstandigheden die buiten
de normale projectrisico's vallen.

In één keer uitvoeren van renovatie

In de Rijksbegroting 2015 is een bedrag geraamd van € 35 miljoen voor een gedeeltelijke renovatie van het paleis. Het uitgangspunt was om het
middendeel en de zogenaamde Haagse vleugel op een later tijdstip te renoveren. Uit nadere technische onderzoeken bleek dat er meer asbest in het
paleis aanwezig was en dat het dak, de schoorstenen en de bordestrap in een slechtere staat verkeren dan verwacht. De geraamde € 35 miljoen
liep daardoor op naar € 41,5 miljoen. Ook bleek dat de staat van onderhoud van het middendeel en de Haagse vleugel slechter was dan eerder
voorzien en dat renovatie van deze delen van het paleis uiterlijk na 10 jaar zou moeten plaatsvinden. De kosten daarvan werden geraamd op
€ 32 miljoen, waardoor de totale kosten zouden gaan uitkomen op € 73,5 miljoen.Er is daarom gekozen voor het in één keer uitvoeren van de
renovatie van het paleis. Dit zal € 59 miljoen gaan kosten (prijspeil ten tijde van oplevering). Dit komt € 14,5 miljoen lager uit dan wanneer de
renovatie niet in één keer wordt uitgevoerd.

Noordeinde 66

In september 2014 is de renovatie van het monumentale woonhuis Noordeinde 66 afgerond. Het pand is onderdeel van het paleis; het is ermee
verbonden. Begin jaren ‘90 is voor het laatst groot onderhoud gepleegd en sinds 2007 heeft het pand voor het merendeel leeggestaan.
De renovatie bestond onder meer uit het vernieuwen van de verouderde technische installaties (elektra, waterleidingen, riolering), het verbeteren
van de beveiligingsvoorzieningen, het installeren van een lift en groot bouwkundig onderhoud aan de gevels, daken en vloeren. De totale kosten
bedroegen € 3,7 miljoen, exclusief beveiligingskosten.

Facilitaire vleugel

De renovatie van de facilitaire vleugel van het paleis Noordeinde, met de keukens en het bedrijfsrestaurant, is in mei 2015 opgeleverd. Bij dit project
ging het om grootscheepse verbouwingen van facilitaire en restauratieve ruimtes en het vernieuwen van installaties en de inrichting. De kosten zijn
binnen de begroting gebleven van circa € 8 miljoen. In 2018 worden geen verbouwingen of renovaties uitgevoerd.

Kosten restauratie Gouden Koets

De Gouden Koets is een inhuldigingsgeschenk van de inwoners van Amsterdam aan Koningin Wilhelmina in 1898. Momenteel krijgt de
Gouden Koets voor het eerst een restauratiebeurt. Het restaureren is tijdrovend en specialistisch werk, waarbij de verschillende specialisten
niet gelijktijdig aan het rijtuig kunnen werken.

De werkzaamheden betreffen onder meer: De draagriemen waarin de kast hangt, zullen gelet op de leeftijd van het leer moeten worden vervangen.
De wielen zullen opnieuw moeten worden gekrompen. Dit betekent dat het verguldsel moet worden verwijderd, zodat er op een schone ondergrond een
nieuwe basis kan worden aangebracht. Op verschillende plaatsen is het verguldsel weggesleten. De hechting met de ondergrond is niet overal goed
meer. Door de tijd is de van oorsprong felrode kleur van de bok veranderd in een donkerrode, bijna zwarte kleur.

Paleis Huis ten Bosch
Paleis Huis ten Bosch

De voorlopige verbouwingskosten van dit paleis liggen in de Orde van grootte van Euri 60 miljoen.
De renovatie is inmiddels voltooid en het Koninklijk Gezin woont er sinds Januari 2019