De Huizen van Oranje en Nassau

Familie van Vollenhoven
Vlag BelgieVlag NederlandGouden KroonGouden KroonVlag LuxemburgVlag Duitsland
Bronvermelding

 Het Koninklijk Huis 

Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven

Van Vollenhoven was de eerste burger die door een huwelijk lid werd van het Koninklijk Huis. Het huwelijk kende in het beginstadium dan ook veel tegenstand. Pieter van Vollenhoven had geen adellijke titel, en heeft deze ook niet door zijn huwelijk verkregen. Dat is het gevolg van een regeringsbesluit, mede door interventie van zijn schoonmoeder, Koningin Juliana, die tegen titels was. Daarom wordt de echtgenoot van Prinses Margriet bij officiële gelegenheden aangesproken met "meneer Van Vollenhoven" of vanwege zijn academische functie met "professor". Hij heeft echter met leden van het Koninklijk Huis gemeen dat zijn voornaam haast altijd voluit wordt genoemd.

De vader van Pieter van Vollenhoven, de echtgenoot van Prinses Margriet, is lid geweest van de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB). Dat heeft de politicoloog P. van der Steen, na onderzoek over het wel en wee van vader van Vollenhoven vastgesteld. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) bevestigde dat de vader van Van Vollenhoven tot 1936 lid van de NSB is geweest. Een woordvoerder van de RVD benadrukte echter dat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog " aan de goede kant" heeft meegevochten.


(l) Pieter als baby (1935) (r) Broer Willem Jan en Pieter en moeder.

Pieter van Vollenhoven werd geboren in Schiedam als tweede zoon van fabrikant van dekzeilen Pieter van Vollenhoven (1897–1977) en diens echtgenote Jacoba Gijsbertha Stuylingh de Lange (1906–1983). Hij kwam ter wereld op 30 april 1939 en het gezin van Vollenhoven omvatte buiten vader en moeder nog een broer. Deze broer, Willem Jan van Vollenhoven was vijf jaar ouder en is in 2006 overleden. De jeugd van Pieter verliep zoals gebruikelijk rustig en precies zoals vader en moeder zich dat hadden voorgesteld. De jongen mocht van moeders veel en werd tezamen met zijn broer goed verwend en kregen over het algemeen wat hun hartje begeerde. Vader had als fabrikant geld voldoende om aan de wensen van zijn zoons te kunnen voldoen.


Jonge Pieter met zijn paard

Van Vollenhoven ging naar de lagere school op De Rotterdamsche Schoolvereniging. Daarna ging hij naar het Montessorilyceum in Rotterdam. Op die school behaalde hij in 1959 zijn Gymnasium-B-diploma. Pieter had verschillende hobby's die hij intensief uitvoerde. Zo was hij gek op paardrijden en weg van fotograferen. Dus kreeg hij op jonge leeftijd een camera. Tel daarbij het muzikale talent dat de jonge van Vollenhoven als vroeg ten toon spreidde en het overzicht van wat Pieter van nature in huis had was ongeveer compleet. Daarnaast had Pieter grote belangstelling voor de vliegsport hetgeen hij in latere jaren ook daadwerkelijk uitoefende. Duiken was voor hem een middel om zichzelf te bewijzen als veelzijdig sportman. Na de middelbare school studeerde hij rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden waarin hij in 1965 zijn doctoraalexamen Nederlands recht behaalde.

Tijdens zijn studie in Leiden ontmoette Pieter van Vollenhoven Prinses Margriet Francisca van Oranje-Nassau. Op 10 maart 1965 werd hun verloving bekend gemaakt. Op 10 januari 1967 trouwden zij in Den Haag, waarna zij eerst in de rechtervleugel van Paleis Het Loo in Apeldoorn gingen wonen. In 1975 verhuisde het gezin naar Apeldoorn, waar het een bungalow Huis Het Loo liet bouwen bij Paleis Het Loo. Pieter van Vollenhoven is een Nederlandse bijzonder oud-hoogleraar, voorzitter van het Fonds Slachtofferhulp en oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Hij is de echtgenoot van Prinses Margriet. Van Vollenhoven stamt af van een familie waarvan de stamboom is opgenomen in het genealogisch naslagwerk Nederland's Patriciaat.


Pieter als militair (vaandrig), de Bul en en de verlovingsfoto

Zijn dienstplicht vervulde Van Vollenhoven in 1966 bij de Juridische Afdeling Staf Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten in Den Haag. Op vliegbasis Gilze-Rijen volgde hij in 1967 de Vliegeropleiding Klein Militair Brevet en een jaar later werd hij benoemd tot Reserveofficier vlieger bij het 300 squadron op vliegbasis Deelen. Naast reservekolonel van de Koninklijke Luchtmacht is hij adjudant in buitengewone dienst van de Koning. Prof.mr.Pieter van Vollenhoven is zowel nationaal als internationaal nauw betrokken bij de veiligheidszorg. In 1975 werd hij adviseur van de minister van Verkeer en Waterstaat op het gebied van de verkeersveiligheid. Vervolgens wordt hij voorzitter van verschillende organisaties:

  • Raad voor de Verkeersveiligheid
  • Spoorwegongevallenraad
  • Stichting Maatschappij en Veiligheid
  • Nationaal Verkeersveiligheidsfonds
  • College Bevordering Veiligheidseffectstudies
  • Raad voor de Transportveiligheid.
  • Onderzoeksraad voor Veiligheid

  • Vanaf februari 2005 tot februari 2011 was prof. mr. Pieter van Vollenhoven voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Dit college doet onafhankelijk onderzoek naar de veiligheid van transport, maar ook naar de veiligheid binnen bijvoorbeeld defensie, industrie, gezondheidszorg, natuur en milieu.

Internationaal bekleedt Van Vollenhoven ook een aantal functies op het gebied van transportveiligheid:

Medeoprichter en lid van de European Transport Safety Council. Medeoprichter en emeritus voorzitter van de International Transportation Safety Association, een college waarin alle internationale transportveiligheidsraden zich hebben verenigd. Vanaf 1990 trad hij gedurende enkele jaren op als adviseur van de Europees Commissaris voor Transport dr. K. van Miert In 2004 trad hij toe tot de Group of Experts on Accident Investigation, een adviesgroep voor de Europese Commissie Monumenten- en natuurbeleid.

Van Vollenhoven was op 30 december 1983 betrokken bij een verkeersongeval in het Oostenrijkse skioord Maria Alm, waarbij de 20-jarige Duitse student Jürgen Bienerth, die te hard reed, om het leven kwam. De Oostenrijkse politie stelde vast dat het zijn schuld was. Dankzij Bernhard c.s. bleef het ongeval uit vele kranten. Slechts een had het lef dit te melden. Van Vollenhoven liet een bos bloemen bezorgen bij de begrafenis, maar nam geen contact op met de nabestaanden. Pas 28 jaar later bood hij de moeder van het slachtoffer zijn excuses aan.

Door minister Westerterp werd hij benoemd tot voorzitter van de Raad voor de Verkeersveiligheid en de Spoorweg Ongevallenraad. Na de Bijlmerramp (1992) en de Herculesramp (1996) ontstond behoefte aan een orgaan dat integraal alle vormen van verkeer en vervoer kon onderzoeken; dit werd de Raad voor de Transportveiligheid. Uiteindelijk ontstond hieruit, mede door het ijveren van voorzitter Van Vollenhoven, de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Voor zijn niet aflatende inzet op dit terrein werd hij in 2005 onderscheiden met de Machiavelliprijs Op 7 februari 2011 is hij opgevolgd door Tjibbe Joustra. Hij was de initiatiefnemer tot de oprichting van het Fonds Slachtofferhulp dat zich richt op slachtofferhulp, waarvan hij ook voorzitter is.

Voorts is hij voorzitter van het Nationaal Groenfonds en sinds de oprichting in 1985 voorzitter van het Nationaal Restauratiefonds. Tevens is hij voorzitter van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie. Van Vollenhoven is prins Claus opgevolgd als erevoorzitter van het comité van aanbeveling van de Stichting Nationaal Monument Sint-Janskathedraal in 's-Hertogenbosch. Ook is hij erevoorzitter van het comité van aanbeveling van de Stichting Hoorn 650 jaar stad (2007). Tevens is hij sinds 1994 erevoorzitter van de Landelijke Organisatie van Politievrijwilligers.

Vollenhoven Uniform
Mr. Pieter van Vollenhoven, tezamen met vrouw en in luchtmachtuniform.

Op 29 april 2004, de dag voor zijn 65e verjaardag, werd Van Vollenhoven benoemd tot Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Op 12 juli van dat jaar werd hij tevens tot ereburger van het stadje Vollenhove benoemd. Ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag deed Barry Sweedler (Amerikaanse National Transportation Safety Board) de volgen de uitspraak: "The world is a safer place because of your work and leadership" (De wereld is veiliger geworden door jouw inzet en leiderschap).

Per 1 oktober 2005 werd hij praktijkhoogleraar geworden in risicomanagement (met een specialisme voor de rol van onafhankelijk beleidsonderzoek) aan de Universiteit Twente. Op 28 april 2006 sprak hij zijn oratie uit, waarin hij pleitte voor de instelling van een minister voor veiligheid. Als voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid leidde Van Vollenhoven het onderzoek naar de toedracht rond de Schipholbrand. Op 21 september 2006 werd het rapport van de raad gepresenteerd. Vanwege de vernietigende kritiek die in het rapport werd geuit, traden de ministers Donner en Dekker af. De derde beleidmakende minister Rita Verdonk weigerde af te treden. Van Vollenhoven leidde ook onderzoek naar de vliegtuigcrash op Schiphol in 2009.

In zijn vrije tijd speelt Van Vollenhoven graag piano. Met zijn vrienden Pim Jacobs en Louis van Dijk vormde hij jarenlang het trio De Gevleugelde Vrienden. Zij gaven zowel nationaal als internationaal concerten, waarvan de opbrengsten ten gunste kwamen aan het Fonds Slachtofferhulp. Na de dood van Jacobs treedt Pieter van Vollenhoven nog geregeld op met Van Dijk. Daarnaast maakt hij graag foto's. In 2008 en 2009 werden kalenders uitgegeven door het Fonds Slachtofferhulp met door hem gemaakte foto's.

In 2011 verzorgde Van Vollenhoven de zesde Jan Modderman Inleiding. De Jan Modderman inleidingen hebben als doel een bijdrage te leveren aan de bevordering van de bewustwordingsprocessen die dienen tot een verbetering van het maatschappelijk samenleven en het welzijn van alle mensen. In dat kader sprak Van Vollenhoven over het thema "Onafhankelijk onderzoek en eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid'. Hij zette zich daarmee belangeloos in voor het microkrediet.

In de op 30 mei 2012 gepubliceerde biografie 'Mooie Barend' over de politicus Barend Biesheuvel stelt de biograaf Wilfred Scholten, gebaseerd op aantekeningen van Biesheuvel, dat Van Vollenhoven op 15 maart 1966 om half vijf 's middags op bezoek ging bij de toenmalige vice-premier en bezwaar zou hebben gemaakt dat hij bij zijn huwelijk met prinses Margriet geen prinsentitel zou krijgen. Hij zou het volgens Biesheuvel discriminatie vinden als hij geen prinsentitel kreeg en Claus wel. In een reactie liet Van Vollenhoven weten zich het voorval niet te kunnen herinneren en het niet aannemelijk te vinden dat het zich heeft voorgedaan.

Tot eind 2012 heeft de heer Van Vollenhoven zich als voorzitter van het bestuur van de Stichting Nationaal Restauratiefonds ingezet voor het behoud van cultuurhistorisch waardevolle objecten en structuren in Nederland. De heer Van Vollenhoven blijft betrokken bij het onderwerp, met name bij het thema "Herbestemming van monumenten". Daarnaast is de Heer Van Vollenhoven voorzitter van de Stichting Nationaal Groenfonds. Het Nationaal Groenfonds is betrokken bij de financiering van projecten voor natuur, bos en landschap in Nederland. Zo draagt het Groenfonds bij aan natuurontwikkeling en natuurbehoud, waaronder de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur.

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven is voorzitter van het Fonds Slachtofferhulp. Het Fonds ondersteunt en initiëert projecten voor de verbetering van de positie van slachtoffers, nabestaanden en getuigen van misdrijven, verkeersongevallen en rampen in Nederland. Prinses Margriet en prof.mr. Pieter van Vollenhoven hebben vier zonen: de Prinsen Maurits (1968), Bernhard (1969), Pieter-Christiaan (1972) en Floris (1975).


Het echtpaar heeft vier kinderen:

Maurits Willem Pieter Hendrik (17 april 1968), Bernhard Lucas Emmanuel (25 december 1969), Pieter-Christiaan Michiel (22 maart 1972) en Floris Frederik Martijn (10 april 1975).

Inmiddels heeft de familie Van Vollenhoven elf kleinkinderen:

15 april 2001, Anastasia Margriet Joséphine
26 oktober 2002, Lucas Maurits Pieter Henri
31 mei 2005, Félicia Juliana Bénedicte Barbara
4 mei 2002, Isabella Lily Juliana
25 mei 2004, Samuel Bernhard Louis
12 maart 2008, Benjamin Pieter Floris
28 november 2006, Emma Francisca Catharina
19 november 2008, Pieter Anton Maurits Erik
09 oktober 2007, Magali Margriet Eleonoor
05 juni 2009, Eliane Sophie Carolina
01 juli 2013, Willem Jan Johannes Pieter Floris


v.l.n.r. Anastasia, Lucas, Félicia, Isabella, Samuel en Benjamin.


v.l.n.r. Emma, Pieter, Magali, Eliane en Willem.

De kinderen hebben de persoonlijke adellijke titel Prins(es) van Oranje-Nassau, de kleinkinderen bezitten geen titels. Als geslachtsnaam dragen de kinderen van zijn oudste zoon Maurits de naam Van Lippe-Biesterfeld van Vollenhoven, de kinderen van zijn overige drie zoons de naam Van Vollenhoven.

Bij Pieter van Vollenhoven was wederom huidkanker geconstateerd. Hieraan werd hij geopeeerd op dinsdag 16 december 2014 in het Anthonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Dit was de tweede keer dat Van Vollenhoven huidkanker heeft. De eerste keer was in 2001 en liep goed af. Overigens heeft de man van Prinses Margriet ook al last van hartfalen en kreeg hij twee keer een longonsteking.