Kasteel Nassau
Vlag BelgieVlag NederlandGouden KroonGouden KroonVlag LuxemburgVlag Duitsland

Vorstelijke Verblijven

Verbouwing Huis ten Bosch

De Blauwe Salon

Deel 5

De wandbespanningen in de Blauwe Salon van paleis Huis ten Bosch zijn gemaakt door het kunstenaarsduo Maurice Scheltens (1972) en Liesbeth
Abbenes (1970). Ze kwamen tot stand via de percentageregeling bij de renovatie van het paleis tussen 2016-2019. Deze regeling houdt in dat
wij bij bouw, verbouw of aankoop van vastgoed een percentage van het budget besteden aan kunst.


Controleren hoe materialen en voorwerpen worden teurggeplaatst

De kunstenaars werden bekend met zorgvuldig opgebouwde, gefotografeerde stillevens, waarin de toeschouwer een heel andere blik krijgt op
alledaagse objecten.Tijdens een gesprek met het koninklijk paar kwam het idee naar voren om daar het archiefmateriaal van het koningshuis voor
te gebruiken. Bekijk het verhaal van deze kunst in onderstaande video, foto's en in de brochure met voorwoord van de rijksbouwmeester:
'De Bllauwe Salon, maakt op een geheel eigentijdse manier onderdeel uit van de rijke historie van het Paleis.'


Bijwerken en schuren van het Plafond

In de Kamerbrief van 19 juni 2015 (Kamerstuk 34000-XVIII-22) was reeds aangegeven, mede naar aanleiding van een uitgevoerde contra-expertise,
dat de initiële kostenraming realistisch, maar ook aan de strakke kant was en de bezuinigingsopties beperkt. Uit ervaring met andere projecten met
hoogwaardige monumentale status is bekend dat er een gerede kans is op meerkosten ten opzichte van het oorspronkelijke budget.


Installeren origineel Kunstwerk

De geprognosticeerde meerkosten van het paleis zijn met circa 7% relatief beperkt ten opzichte van de ervaringen bij een aantal voorbeeldprojecten.
Als voorbeeld noem ik de meerkosten van circa 15% bij het Rijksmuseum in Amsterdam (realisatie € 375 miljoen), circa
10% bij het museum Boerhaave (realisatie € 9,5 miljoen) en circa 10% bij Jachtslot St. Hubertus (realisatie € 12,7 miljoen).


Maken van de houten Vloer

Na de zomer van 2017 zijn voor het eerst mogelijke meerkosten gesignaleerd op de bouwkosten van het casco. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft
daarop nader onderzoek gedaan om zekerheid van zaken te krijgen. Op basis van deze uitkomsten zijn maatregelen genomen om de dreigende
meerkosten in kaart te brengen, zoveel mogelijk te begrenzen en voorbereidingen te treffen voor het informeren van uw Kamer.


Installeren nieuw Kunstwerk

De meerkosten van in totaal € 4,1 miljoen zullen binnen de bestaande meerjarige financiële kaders van de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden opgevangen.


voltooid

Omdat ik de betrouwbaarheid en voorspelbaarheid van dit type specialistische en bijzondere projecten van het Rijksvastgoedbedrijf van groot
belang acht, laat ik een extern onderzoek uitvoeren op de kostenbeheersing en de sturing daarop van dit type projecten, ten einde daar lering
uit te trekken voor toekomstige projecten.


Close up nieuw kunstwerk en uitgepakt nieuw Kunstwerk

Daarnaast kan onderzoek aantonen op welke wijze deze projecten zich onderscheiden en wat dat
impliceert voor tussentijdse evaluatie, toezicht, reserveringen ten behoeve van risico’s etc. In de uitvoering van dit onderzoek zal ik ook
de expertise van andere (uitvoerings-)organisaties betrekken.

Aldus de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, drs. R.W. Knops


Nieuw Kunstwerk en origineel Kunstwerk

Witte Eetzaal

Het restaureren van een houten vloer was echt precisiewerk, uitgevoerd door speciale restauratieaannemers. Zij hebben de benodigde kennis en

vakmanschap in huis. Ze weten hoe je het hout moet behandelen en hoe je de vloerdelen zorgvuldig losmaakt. De vloerdelen werden gereinigd en
de vergrijsde delen spaarzaam geschuurd om de natuurlijke kleur met ouderdomstint te behouden. Minuscule kleine stukjes hout lijmden de
restaurateurs zorgvuldig in het beschadigde houten vloerdeel.


Plafond witte eetzaal

Sommige houtstukjes werden met pigmenten op kleur gebracht om beter aan te sluiten op het oude werk. Ook werden nieuwe vloerdelen toegevoegd. Hiervoor gebruikten de restaurateurs zeldzaam zeventiende-eeuws grenenhout met een passende structuur en kleur. Daarbij moesten de nerven van de verschillende vloerdelen ook nog eens precies op elkaar aansluiten.Dankzij de herstelwerkzaamheden bieden de historische vloeren weer een stevige ondergrond aan het paleis.

Bovenstaande platen zijn wederom een idee hoe het woonhuis van de Koning en de Koningin en hun kinderen Huis ten Bosch eruit ziet.