Kasteel Nassau
Vlag BelgieVlag NederlandGouden KroonGouden KroonVlag LuxemburgVlag Duitsland

Vorstelijke Verblijven

Verbouwing Huis ten Bosch

De Chinese Zaal

Deel 4

De renovatie van Paleis Huis ten Bosch is naar verwachting in het voorjaar van 2019 gereed, wanneer de laatste afrondende werkzaamheden
zijn uitgevoerd. Koning Willem-Alexander, Koning Máxima en hun drie dochters zijn in januari 2019 naar Paleis Huis ten Bosch verhuisd.
De vorige renovatie van Huis ten Bosch dateert uit het begin van de jaren ‘50 van de vorige eeuw. Bij de start van het Koningschap van
Koningin Beatrix (1980) is groot onderhoud uitgevoerd en zijn een aantal functionele aanpassingen gedaan. Het interieur van de Oranjezaal
is gerestaureerd in de periode 1998 -2001.


Afbeeldingen van het plafond van de Chinese zaal.

Als gevolg van een aantrekkende economie zijn de prijzen van bouwproducten, uurlonen en bouwplaatskosten gestegen. Het Rijksvastgoedbedrijf
constateert over zijn gehele projectenportefeuille dat bedrijven hoger inschrijven door een sterk aantrekkende markt.
Opdrachtverstrekking in deelopdrachten heeft daardoor financiële consequenties voor het renovatieproject.


Prachtig gerestaureerde plafonddelen.

Door bovenstaande ontwikkelingen is gebleken dat de reservering binnen het renovatiebudget voor markt- en contractwerking ontoereikend is.
Om die reden is een indexatie noodzakelijk. Het gaat hierbij om een indexatie op het casco deel van het renovatiebudget
met € 1,1 miljoen naar € 60,1 miljoen euro.

Fraaie schilderwerk en beeldhoud werken

Ten opzichte van het geïndexeerde renovatiebudget voorzie ik bovendien meerkosten. De huidige prognose laat zien dat op verschillende kostenposten
van het renovatiebudget hogere uitgaven noodzakelijk zijn dan geraamd binnen het geïndexeerde budget. Om meerkosten te voorkomen, heeft het
Rijksvastgoedbedrijf zorgvuldig afgewogen of bepaalde werkzaamheden op een andere wijze uitgevoerd kunnen worden om kosten te besparen.


Prachtig afgewerkt schouw

Als eigenaar namens de Staat van het paleis was het Rijksvastgoedbedrijf genoodzaakt vanuit technisch oogpunt deze werkzaamheden op te dragen,
teneinde een veilig gebouw op te kunnen leveren. In het deel van het budget dat is bestemd voor werkzaamheden binnen het pand
ten aanzien waarvan de keuzes worden gemaakt door de Dienst Koninklijk Huis, worden geen meerkosten, eerder een onderbesteding, verwacht.


Fraai afgewerkingsniveau van de Chinese zaal

Er zijn maatregelen genomen om meerkosten maximaal bij te sturen. Echter gezien de aard van de meerkosten, veelal door onvoorzien grote
tegenvallers in het casco,zijn, gelet op de huidige aangegane verplichtingen, geprognosticeerde meerkosten van circa € 3 miljoen op het
geïndexeerde budget van € 60,1 miljoen onvermijdelijk, zodat het totale renovatiebudget moet worden bijgesteld naar € 63,1 miljoen.

De Blauwe Salon

Het eindresulaat.

De Oranje Sael


Fraai beschilderd.

Deze geprognosticeerde meerkosten bestaan onder meer uit extra restauraties en tegenvallers vanwege de slechtere staat van het casco dan
eerder aangenomen en hogere advieskosten vanwege de complexiteit van het project en extra specialistische advisering op gebied van
bijvoorbeeld restauraties en installaties in een monumentale omgeving.


Prachtig afgewerkt en opslag materialen

De slechter dan verwachte staat van de schil en de constructie leidde onder andere tot een volledig in plaats van partieel herstel van dak en gevel,
tot een volledige vervanging in plaats van een renovatie van de bordestrap en tot extra asbestsanering en houtrot- en ongediertebestrijding.


Schitterend plafond

Schitterend afgewerkt Plafonds is het resultaat eigenlijk is alles prachtig afgewekt en dat mag er zijn. De Koning en zijn gezin kunnen er weer jaren tegen.
In feite si het wonen een lust geworden.