Wapem Orange De Huizen van Oranje en NassauWapen Nassau

Goudmijnen
Vlag BelgieVlag NederlandGouden KroonGouden KroonVlag LuxemburgVlag Duitsland
Bronvermelding

 Fortuin van Oranje en Nassau 

Deelnemingen en Uitkeringen Oranje-Nassau 

  Samenvattend het volgende: In 2009 was het nog erg en daalde de beurswaarde van het Wendel-concern met maar liefst 64%. Voor de Koningin die andelen en aardig wat geld in heeft staan een heel gevoelige klap. Van de een op de andere dag meer dan de helft van de waarde van je aandelen ziet verdwijnen als sneeuw voor de zon. Maar er gloort weer hoop aan de horizon, want de waarde van de stock was na 2009 weer meer dan 10% gestegen. Het jaar 2010 kan men voor de Grouppe Wendel als een GOUDEN tijd beschrijven. Uit een diep dal zo'n sprong naar voren te maken, geeft al aan over welke kwaliteiten en capaciteiten dat concern beschikt. De Wendel familie zelf, bezit ongeveer 35% van de aandelen van het concern. De Stichtingen van het Huis Oranje-Nassau? Schattingen worden genoemd van rond de 20 tot 25%!Bovendien is er nog altijd de 26% deelneming in BHP-Biliton's werelds grootste mijnbouwbedijf.

We hebben dus de waarde van de aandelen Shell en BHP-Biliton maar eens bekeken (per 11-03-2012) en volgens de gegevens van hun site, komen wij via onderstaande berekeningen op indrukwekkende bedragen die de Familie van Oranje- Nassau, mogelijk via hun Stichtingen, ontvangt. Het hier beneden genoemde dividend is belastingvrij!, zodat al het geld ten goede komt aan de Stichtingen en daarmee ook van de beheerder die de centen verdeeld. Als wij de aandelen van alleen Koningin Beatrix nu eens stellen (Major betekent volgens Van Dale, het Engelse Woordenboek GROOT 5 % van het totaal.(zie info van de Sunday Times 2004), waarin woordvoerder van de Oranje's dat expliciet toegeeft. De 25% van Wilhelmina zal ergens toch wel zijn verdeeld. Royal Dutch Shell ultim 2010: aantal A/B shares: 6.132.640.190 en 5 % van A-shares/B-shares is 06.632.009 aandelen tegen een koers van €27,28 stand per 11-03-2012 per aandeel en dat geeft thans een Beurswaarde van €8.364.923.473 bijna 8,4 miljard Euro!!! Opbrengst per jaar: 306.632.009 aandelen x €1,26 uitkering over 2010 maakt een bedrag van €386.356.320,25.

En dat is nog maar Shell!. Aan u of dit de waarheid is of niet. Een feit is zeker, dit is nimmer weersproken door wie dan ook. Met betrekking tot het concern BHP-Biliton, lijkt die deelneming van 2/5 deel (40%) van het aandelenkapitaal bij de oprichting van Biliton door Prins Hendrik 'De Zeevaarder', minstens 16 % van het totaal te zijn geworden. Wij gaan van de gedachte uit, dat bij het samengaan van beide bedrijven in 2001, de beurswaarde als volgt zal zijn verdeeld in BHP 60/100% en Biliton 40/100%. In feite dus, als er geen aandelen door de beheerende Stichting werden of zijn bijgekocht, kan dus de beurswaarde voor de Stichting (40% van de totale beurswaarde van € 306 Miljard maal 16% Oranjebezit) worden gesteld op of om en nabij de 19.360 Miljoen, (19,36 Miljard). Het uitgekeerde dividend over het boekjaar 2009 - 2010 lijkt als volgt te zijn: 6% van 40% aandelen maal de uitkering dividend in 2010 (2.230.815.100 : 16 = 356.930.410 x €0,63 per aandeel), geeft een bedrag van €226.161.600,00.

Mocht het eerder beschreven aandeel van 25% de feitelijke waarheid wel benaderen, dan kunt u onze eenvoudige berekening van Shell (zie voorgaande opsomming van aandelen Shell) met de factor 5 vermenigvuldigen. De huidige waarde dan? Nou ja, iets in de buurt van 42 Miljard Euro!! Mocht dan ook de berekening van BHP-Biliton in de juiste richting komen, dan is de rekensom als volgt: De aandelen BHP-Biliton zou kunnen uitkomen in de richting van de 19,36 Miljard Euro!!. We nemen ook de beurswaarde van 10% deelneming in Wendel Invertissements erbij (rond de €344.012.140,00). Totaal ongeveer 61-62 Miljard Euro. Zonder de extra 20% van Shell is de beurswaarde in de buurt van 28 Miljard Euro!! De mogelijk totale dividenduitkering op eerder genoemde aandelen van de besproken concerns en bedrijven beloopt dan € 618.719.130,00.

Voorlopige conclusie: Men kan thans welgevoeglijk uitgaan van het idee dat de positie's die door Forbes en Quote aan de Koninklijk Familie ooit werden gegeven, mede ook bezien in het licht van het eerdergenoemde en bovenstaande, helemaal niet zover bezijden de waarheid zijn. Er lijkt een maar te zijn, de eigendommen en het kapitaal zijn zo heerlijk handig verdeeld en slim onder gebracht in vooral Stichtingen! Je bent dan - naar de buitenwereld toe - niet zo rijk maar je profiteert er waarschijnlijk wel van. Zeker als je grote invloed hebt in het bestuur van deze Stichtingen, dat mogelijk -uitsluitend - zal bestaan uit leden van de Familie van Oranje-Nassau of zij hebben gewoon de zeggenschap er over!

In 2009 was het nog erg en daalde de beurswaarde van het Wendel-concern met maar liefst 64%. Voor de Koningin die er aandelen en aardig wat geld in heeft staan een heel gevoelige klap. Van de een op de andere dag meer dan de helft van de waarde van je aandelen zien verdwijnen als sneeuw voor de zon. Maar er gloort weer hoop aan de horizon, want de waarde van de stock was na 2009 weer meer dan 10% gestegen. Het jaar 2010 kan men voor de Grouppe Wendel als een GOUDEN tijd beschrijven. Uit een diep dal zo'n sprong naar voren te maken, geeft al aan over welke kwaliteiten en capaciteiten dat dit concern beschikt. De Wendel familie zelf, bezit ongeveer 35% van de aandelen van het concern. De Stichtingen van het Huis Oranje-Nassau? Schattingen worden genoemd van rond de 20 tot 25%! Bovendien is er nog altijd de 16% deelneming in BHP-Biliton, 's werelds grootste mijnbouwbedijf.

Bij de presentatie van de Miljoenennota van 2012, ging de Koningin een aantal kosten zelf betalen. Het onderhoud van De Groene Draeck komt voor rekening van Beatrix. Vliegreizen worden alleen toegestaan als het gaat om officiele zaken. Particulieren neigingen die de leden van het Koningshuis soms weleens hadden, worden niet meer - op Staatskosten - toegestaan. Plus, misschien nog wat andere simpele zaken, zoals belastingen betalen op inkomsten net zo als wij gewone Nederlanders dat ook doen.

Uitkeringen leden Koninklijk Huis

Koningin Beatrix, Prins Willem-Alexander en Prinses Máxima krijgen jaarlijks een onbelaste uitkering. Zo ontving Koningin Beatrix in 2011 € 5,1 miljoen, waarvan ongeveer € 4,3 miljoen als tegemoetkoming voor personeels- en materieelkosten. Daarnaast golden nog enkele andere voordelen, bijvoorbeeld het gebruik van paleizen en op belastinggebied. Het totaalbedrag aan uitkeringen, declarabele en overige kosten (zoals voor beveiliging) bedroeg ca. € 114 miljoen, exclusief belastingvrijstellingen en verder niet duidelijk op de begroting herkenbaar gemaakte kosten.

Wie krijgen een uitkering:

In de Grondwet is vastgelegd dat de Koning(in) jaarlijks een uitkering van het Rijk ontvangt. In de Wet Financieel Statuut van het Koninklijk Huis is vastgelegd welke leden van het Koninklijk Huis nog meer een jaarlijkse uitkering ontvangen. Het gaat daarbij om de volgende leden:

- de echtgeno(o)te van de Koning(in);
- de vermoedelijke troonopvolger (vanaf de leeftijd van 18 jaar);
- de echtgeno(o)t(e) van de vermoedelijke troonopvolger.

Wetten over de uitkering en belastingvrijstellingen van leden van het Koninklijk Huis kunnen volgens de Grondwet alleen aangenomen worden met tweederde meerderheid in zowel de Tweede als Eerste Kamer.

Voormalig staatshoofd

Als de Koning(in) afstand van de troon heeft gedaan, blijft deze een uitkering ontvangen zolang de betrokkene lid is van het Koninklijk Huis. Daarvoor werd de Wet Financieel Statuut van het Koninklijk Huis in het leven geroepen.

Gevolgen overlijden Koning(in) of vermoedelijke troonopvolger

In de Wet Financieel Statuut van het Koninklijk Huis staat dat bij overlijden van de Koning(in) of de vermoedelijke troonopvolger binnen twee jaar een uitkering geregeld moet worden voor zijn of haar overlevende echtgeno(o)t(e) zolang deze lid is van het Koninklijk Huis. Tot die tijd ontvangt deze de uitkering die hij of zij zonder het overlijden van de echtgeno(o)t(e) gekregen zou hebben.

Uitkeringen in 2014

In de begrotingsstaat van de Koning voor het jaar 2014 zijn de volgende uitkeringen begroot:

Personen:

Koning Willem-Alexander
Koningin Máxima
Prinses Beatrix

Totaal

-component

€0.825.000
€0.327.000
€0.466.000

€ 1.618.000

-component

€ 4.408.000
€ 0.574.000
€ 0.947.000

€ 5.929.000

Totale uitkering

€ 5.233.000
€ 0.901.000
€ 1.413.000

€ 7.547.000

De andere leden van het Koninklijk Huis ontvangen geen uitkering.

Vrijstelling belastingplicht

In de Grondwet is een aantal belastingvrijstellingen vastgelegd:

Over de uitkeringen van de leden van het Koninklijk Huis hoeven geen persoonlijke belastingen betaald te worden. Met andere woorden over de uitkeringen wordt geen loon- en inkomstenbelasting betaald; de leden van het Koninklijk Huis die een uitkering genieten hoeven geen persoonlijke belastingen te betalen over de vermogensbestanddelen die dienstbaar zijn aan de uitoefening van hun functie; wat de koning(in) of vermoedelijke troonopvolger erft of krijgt van een lid van het Koninklijk Huis is vrij van de rechten van successie, overgang en schenking. Koningin Beatrix en Prins Willem-Alexander hoeven dus geen successierechten te betalen over hun erfenissen of schenkingen van andere leden van het Koninklijk Huis; er bestaat een mogelijkheid om via de wet verdere belastingvrijstellingen toe te kennen.

Over andere inkomsten dan de uitkering en over privé-vermogen moeten de betreffende leden van het Koninklijk Huis wel belasting betalen.

Emolumenten

Naast de uitkering en de belastingvrijstelling geniet de koning(in) nog enkele voordelen:
het Rijk stelt paleizen voor gebruik ter beschikking;
het genot van de jacht op Staatsdomeinen behorend tot of voortvloeiend uit het Kroondomein.

Declarabele kosten

Voor het Koninklijk Huis worden verder zogenaamde 'functionele kosten' gemaakt die worden betaald uit de begrotingen van de ministeries. Voor deze declaraties was in 2011 € 26,4 miljoen gereserveerd. Het gaat hier om de kosten van hofpersoneel voor zover die niet zijn opgenomen in de B-component van de uitkering, en om algemene kosten in verband met onder meer het gebruik van paleizen, auto's,paarden en rijtuigen.

Raming functionele kosten

Personeel Dienst van het Koninklijk Huis
Materieel Dienst van het Koninklijk Huis
Uitgaven voor luchtvaartuigen
Onderhoud Groene Draeck
Bezoeken aan Nederlandse Antillen en Aruba

Totaal

€ 07.657.000
€ 01.094.000
€ 00.047.000
€ 00.080.000
€ 26.407.000
€ 26.407.000


Koning, Koningin en Prinses Beatrix.

Uitkeringen Jaar 2016

Inkomensbestandsdeel, personele en materiële kosten

De Koning

Koningin Máxima

Prinses Beatrix

866.000
343.000
489.000

4.540.000
591.000
975.000

5.406.000
934.000
1.464.000

Totaal

1.614.000

6.045.000

7.804.000


Personeel Dienst van het Koninklijk Huis
Materieel Dienst van het Koninklijk Huis
Materiële uitgaven faunabeheer
Uitgaven voor luchtvaartuigen
Bezoeken aan het Caribische deel van het Koninkrijk

16.711.000
9.105.000
297.000
883.000
80.000

Totaal

26.826.000


Doorbelaste personele uitgaven
Doorbelaste materiële uitgaven

4.153.000
1.551.000

Totaal

5.704.000

Onder dit totaalbedrag vallen de volgende uitgaven:

Kabinet der Koning
Rijksvoorlichtingsdienst
Militair Huis

2.343.000
1.580.000
1.781.000

De uitgaven voor staats- en werkbezoeken en de instandhouding (dus niet: het gebruik) van de paleizen zijn sinds 2016 bekend. Deze uitgaven vallen onder de verantwoordelijkheid (en de begroting) van Buitenlandse Zaken, Wonen en Rijksdienst.

Buitenlandse Zaken
Wonen en Rijksdienst

2.400.000
15.104.000

Totaal

17.504.000

De totale kosten bedragen daarmee:

Kostensoort

 

Uitkeringen
Functionele uitgaven van de Koning
Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen
Wonen en Rijksdienst, Buitenlandse Zaken

7.804.000
27.076.000
5.704.000
17.504.000

Totale kosten

58.088.000


De Groene Draeck

Verder zijn er nog de kosten die lopen via andere begrotingen. Het gaat dan om uitgaven van de Rijksvoorlichtingsdienst; het Militaire Huis en het Kabinet der Koning. In dit bedrag zijn dus (zie boven) niet de kosten voor de Groene Draeck en beveiligingskosten opgenomen.