De Huizen van Oranje en Nassau

Orden en Onderscheidigen
Vlag BelgieVlag NederlandGouden KroonGouden KroonVlag LuxemburgVlag Duitsland
Bronvermelding

Orden en Onderscheidingen

Nederlandse Onderscheidingen

C: Overige onderscheidingen voor verdiensten en herinneringsonderscheidingen

10 De Eervolle Vermelding
11 Bronzen Leeuw
12 Verzetsster Oost-Aziƫ
13 Bronzen Kruis
14 Kruis van Verdienste
15 Vliegerkruis
16 Erepenning voor Menslievend hulpbetoon
16.1 in zilver
16.2 in brons
17 Medaille van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
17.1 in goud
17.2 in zilver
18 De Ruytermedaille
18.1 in goud
18.2 in zilver
18.3 in brons
19 Erepenning voor Verdiensten jegens Openbare Verzamelingen (Museummedaille)


Lintjes behorende bij de Erepenningen

19.1 in goud
19.2 in zilver
19.3 in brons
20 Onderscheidingsteken ter erkenning van uitstekende daden bij watersnood verricht (Watersnoodmedaille)
20.1 in zilver
20.2 in brons
21 Medaille van het Rode Kruis (Regeringsmedaille)
22 Erkentelijkheidsmedaille
22.1 In zilver
22.2 In brons
23 Ereteken voor Verdienste
23.1. In goud
23.1. In zilver
24 Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven (Expeditiekruis)


Kruis voor Bijzondere Krijgsverrichtingen met gespen: Atjeh 1873-1896, Djambi 1901-1904, Midden Sumatra 1903-1907 en Atjeh 1906-1910. Daarnaast het officierskruis voor 20 jaar Trouwe Dienst.

25 Lombokkruis
26 Oorlogsherinneringskruis
27 Verzetsherdenkingskruis
28 Ereteken voor Orde en Vrede
29 Nieuw-Guinea Herinneringskruis
30 Mobilisatie-Oorlogskruis
31 Kruis voor Recht en Vrijheid
32 Herinneringsmedaille VN-Vredesoperaties
33 Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperaties
34 Herinneringsmedaille Vredesoperaties
35 Herinneringsmedaille voor Humanitaire Hulpverlening bij Rampen (vroeger genaamd: Herinneringsmedaille Rampenbrigade)
36. Kosovo Medaille


Kosovo-medaille

37 Onderscheidingsteken voor Langdurige Dienst als Officier (Officiersdienstkruis)
38 Onderscheidingsteken voor Langdurige en Trouwe Dienst (Trouwe Dienst Medaille)
38a. In goud
38b. In zilver
38c. In brons
39 Onderscheidingsteken voor trouwe dienst bij de Militaire (Marine) Kustwacht voor vrijwillig dienende militairen beneden de rang van officier
39a. In goud
39b. In zilver
39c. In brons
40 Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid (vroeger genaamd: Vrijwilligersmedaille)
41 Inhuldigingsmedaille 1898
42 Huwelijksmedaille 1901
43 Herinneringsmedaille 1926
44 Herinneringsmedaille Erewacht 1933
45 Huwelijksmedaille 1937
46 Inhuldigingsmedaille 1948
47 Herinneringsmedaille 1962
48 Huwelijksmedaille 1966
49 Inhuldigingsmedaille 1980
50 Medaille bezoek Nederlandse Antillen 1980
51 Huwelijksmedaille 2002
52 Herinneringsmedaille Buitenlandse bezoeken
53 Herinneringspenning van de Tweede Haagse Vredesconferentie in 1907
54 Ereteken Meester-Scherpschutter (Koninklijke Marine)
55 KNIL-onderscheidingen
55a Vaardigheidsmedaille KNIL
55b Schietprijsster
56 Herdenkingspenning komst Ambonezen naar Nederland (Rietkerk-penning)
57 Marinemedaille
58 Landmachtmedaille
59 Herinneringsmedaille Vrijwillige Politie 1948-1998

D: Erkende (ridderlijke) orden

60 Souvereine Militaire Orde van Malta
61 Johanniter Orde in Nederland
62 Ridderlijke Duitse Orde, Balije van Utrecht
63 Orde van de Gouden Ark
63a. Commandeur
63b. Officier
63c. Ridder
In aanvulling op bovengenoemde onderscheidingen kunnen achtereenvolgens worden gedragen:

E: Onderscheidingen van Nederlandse particuliere organisaties, zoals de medaille van het Carnegie Heldenfonds
en het Vierdaagsekruis;

F: Onderscheidingen van internationale organisaties zoals de Verenigde Naties;

G: Buitenlandse onderscheidingen

(in de volgorde van de graden van hoog naar laag; bij meerdere onderscheidingen in dezelfde graad wordt de alfabetische volgorde van de Franse benamingen van de desbetreffende landen aangehouden; bij meerdere onderscheidingen in eenzelfde graad van een bepaald land, wordt de in dat land gebruikelijke rangorde aangehouden).

Het Koninkrijk der Nederlanden kent drie ridderorden:

de Militaire Willems-Orde
de Orde van de Nederlandse Leeuw
de Orde van Oranje-Nassau.


Grootkruis en Ster Orde van Oranje-Nassau, Grootkruis Militaire Willems Orde en Grootkruis en Ster Orde van de Nederlandse Leeuw

Ster van een Groot Officier van de Orde van Oranje_Nassau, Ster van een Groot Officier van de Militaire Willems Orde en een Ster van een Groot Officier van de Orde van de Nederlandes Leeuw.

Vaststelling selectielijst van mogelijke kandidaten door de Kanselarij der Nederlandse Orden gebeurt als volgt: " Wij Beatrix, bij de gratie Gods,
Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, mr. drs. C.H. J. van Leeuwen, van 6 mei 2003, nr. WJZ/2002/3631(8127), directie Wetgeving en Juridische zaken; Gelet op artikel 5, tweede lid, aanhef en onder a, van de Archiefwet 1995;
Gezien het advies van de Raad voor cultuur van 3 april 2001, nr. arc-2000.2200/2;
Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde ` Selectielijst Kanselarij der Nederlandse Orden 1945 - 2000 ' en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.


's-Gravenhage, 12 mei 2003
Beatrix

De Staatssecretaris
C.H. J. van Leeuwen