De Huizen van Oranje en Nassau

Koningsdagen
Vlag BelgieVlag NederlandGouden KroonGouden KroonVlag LuxemburgVlag Duitsland
Bronvermelding

Koningsdagen

Koningsdag 2024

Op zaterdag 27 april a.s. zal de plaats Emmen in de Provincie Drenthe Koningsdag vieren samen met het Koninklijk Gezin en leden van de Koninklijke Familie.De Burgemeester Eric van Oosterhout heeft samen met Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma, de Koning uitgenodigd om zijn verjaardag in de gemeente Emmen te vieren. De Koning heeft de uitnodiging geaccepteerd. De Gemeente onderzoekt nu welk(e) onderwerp(en) daarvoor in aanmerking komen. Men denkt met name aan het belichten van het zogenaamde " Naoberschap" en de verwachting is dat het een onderwerp zal zijn dat veel mensen interesseert.


Het vertrek Koninklijke Familie richting Emmen.

De burgemeester H.F. van Oosterhout en de Commissaris van de Koning Jette Kleinsma hebben het Koninklijke Gezelschap namens alle inwoners van harte welkom geheten.

De Burgemeester en de Gemeenteraad hebben gezamelijk een Noodverordening voor Konindag 2024 opgesteld, die hieronder integraal staat vermeld:

Koningsdagverordening Emmen 2024

De burgemeester van de gemeente Emmen;

Gehoord de beraadslaging van de driehoek van 2 april 2024;

Gelet op artikel 176 van de Gemeentewet;

Overwegende dat:

•de koninklijke familie op Koningsdag 2024 een bezoek brengt aan de gemeente Emmen en dit een nationaal evenement betreft;
• een groot aantal activiteiten plaatsvindt en dat een zeer groot aantal bezoekers wordt verwacht, waarbij als uitgangspunt geldt dat Koningsdag feestelijk, waardig en voor eenieder veilig dient te verlopen;
• op Koningsdag de veiligheid van de leden van de koninklijke familie en het publiek centraal staat;
• het noodzakelijk is tijdelijk aanvullende voorschriften te stellen ter handhaving van de openbare orde en veiligheid en ter beperking van gevaar;
• deze algemene voorschriften onderdeel uitmaken van een breed scala aan veiligheidsmaatregelen en dit niet met reguliere bevoegdheden of voorschriften kan worden ondervangen.

Besluit vastgesteld voor :

Koningsdag Emmen 2024 .


De Koning in vol ornaat.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan dan wel mede verstaan onder:

a. openbare plaats: de openbare plaats als bedoeld in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties wordt verstaan;
b. voertuigen:motorvoertuigen, fietsen, bromfietsen (incl. snorfietsen, speedpedelecs, bromscooters en brommobielen), gehandicaptenvoertuigen (uitgezonderd gehandicaptenvoertuigen zonder motor en scootmobielen) en wagens;
c. onbemand luchtvaartuig: luchtvaartuig waarmee vluchten worden uitgevoerd of dat is ontworpen om vluchten autonoom of op afstand bestuurd uit te voeren zonder piloot aan boord;
d. eerste veiligheidsring: het gebied waar de koninklijke familie en de hofhouding zich begeeft, inclusief de directe omgeving daarvan;
e. tweede veiligheidsring: gebied dat op de bij deze verordening behorende kaarten in bijlage 1 is aangeduid als ring 2, inclusief de eerste veiligheidsring. f. derde veiligheidsring: gebied dat op de bij deze verordening behorende kaarten in bijlage 1 is aangeduid als ring 3, inclusief de eerste en tweede veiligheidsring.
g. vierde veiligheidg: gebied dat op de bij deze verordening behorende kaarten in bijlage 1 is aangeduid als ring 4, indien en voor zover dit het grondgebied srinvan de gemeente Emmen betreft, inclusief de eerste, tweede en de derde veiligheidsring;
h. accreditatiepolsband: bewijs van toestemming tot het betreden van het gebied van de tweede veiligheidsring.

Artikel 2 Verblijfsverbod tweede veiligheidsring:


Kijk op het Koningsdag Concert 2024.

1. Het is verboden zich te bevinden op een openbare plaats binnen de tweede veiligheidsring of een in de tweede veiligheidsring gelegen gebouw, bouwwerk of ander object te betreden.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op:
a. leden van de koninklijke familie;
b. personen die deel uitmaken van de beveiliging of hofhouding van de koninklijke familie;
c. politieke ambtsdragers die de koninklijke familie vergezellen;
d. niet-geaccrediteerde hulpverleners of vertegenwoordigers van nutsbedrijven onder politiebegeleiding indien sprake is van een calamiteit;
e. personen de beschikken over een accreditatiepolsband en een geldig identiteitsbewijs, met dien verstande dat kinderen tot veertien jaar alleen behoeven te beschikken over een accreditatiepolsband.


De aankomst Koninklijke Familie in Emmen.

Artikel 3 Verboden objecten en gedragingen in de veiligheidsringen:

1. Het is verboden op een openbare plaats of in een voor publiek toegankelijk gebouw binnen de vierde veiligheidsring voorwerpen of stoffen bij zich te hebben waarvan aannemelijk is dat deze zijn meegebracht of aanwezig zijn om de openbare orde en veiligheid te verstoren dan wel schade aan zaken of letsel aan personen toe te brengen.
2. Eenieder is verplicht een aanwijzing van een toezichthouder inzake het zich ontdoen van de in het eerste lid bedoelde voorwerpen of stoffen onmiddellijk op te volgen.
3. Het is verboden om gezichtsbedekking, zowel bestaande uit voorwerpen als kleding (zoals onder andere helm, masker of bivakmuts) binnen de derde veiligheidsring te dragen met de intentie om herkenbaarheid te bemoeilijken of frustreren, met uitzondering van het dragen van een mondkapje (ter bevordering van de gezondheid) .
4. Als in het kader van de openbare orde of veiligheid of bij een calamiteit, een evenement of om een andere reden verwijdering van losse objecten of voorwerpen, waaronder onder andere afval- en bloembakken, windschermen, (winkel)uitstallingen, (terras)meubilair, geluidsapparaten, bouw- en steigermateriaal, binnen de derde veiligheidsring noodzakelijk is, is de houder verplicht deze op eerste aanwijzing van een toezichthouder te verwijderen of te verplaatsen. Dit artikellid gaat in op 27 april 2024 om 01.00 uur.


De Koning schudt handen, heel veel handen.

5. Het is verboden om binnen de derde veiligheidsring die op de bijgevoegde kaart in bijlage 2 is aangeduid als: ‘Ring 3 autovrij’, een voertuig aanwezig te hebben, in een voertuig te rijden of deze te verplaatsen, tenzij hiervoor toestemming is gegeven door of namens de burgemeester. Dit artikellid is geldig van 26 april 2024 22.00 uur tot 27 april 14.00 uur. Ter uitvoering hiervan kunnen inritten, garages en parkeergelegenheden feitelijk ontoegankelijk worden gemaakt.
6. Het is verboden binnen de derde veiligheidsring die op de bijgevoegde kaart in bijlage 2 is aangeduid als: Ring 3 autoluw, een voertuig (met uitzondering van fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen) in te rijden, behoudens een ontheffing, van 27 april 2024 08.00 uur tot 27 april 2024 14.00 uur, tenzij hiervoor toestemming is gegeven door of namens de burgemeester.

Artikel 4 Verplichtingen zich te verwijderen in derde veiligheidsring:

Eenieder die zich bevindt op een openbare plaats gelegen binnen de derde veiligheidsring, is bij overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening, bij het veroorzaken van overlast of bij verstoring van de openbare orde of bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan verplicht op een daartoe strekkende aanwijzing van een toezichthouder zich terstond te verwijderen dan wel zich verwijderd te houden tot 27 april om 14.00 uur uit de derde veiligheidsring.

Artikel 5 Verbod onbemand luchtvaartuig (drone):


Koningin speelt een partij voetval met de jeugd.

Het is verboden om binnen het gebied Emmen, aangeduid op de kaart in bijlage 2, op een openbare plaats of in een voor het publiek openstaand gebouw onbemande luchtvaartuigen, dan wel delen of onderdelen van onbemande luchtvaartuigen, te besturen dan wel te doen besturen of deze voorhanden te hebben met de kennelijke bedoeling om deze te besturen of te doen besturen, tenzij hiervoor toestemming is gegeven door of namens de Minister van Defensie Dit artikel is geldt van 27 april 2024 om 07.00 uur tot 27 april 2024 om 18.00 uur.

Artikel 6 Toezicht op naleving:

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening alsmede de handhaving ervan zijn de politie, gemeentelijke toezichthouders en buitengewone opsporingsambtenaren belast.

Artikel 7 Strafbepaling:

Overtreding van de bepalingen in deze verordening wordt overeenkomstig artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht gestraft met een hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie.


Een niet onbelanrijk deel van Koninklijk gezelschap doet mee aan het spel.

Artikel 8 Inwerkingtreding:

1. Deze verordening wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad en treedt in werking met ingang van 27 april 2024 om 6.00 uur, met uitzondering van artikel 3 lid 4 dat in werking treedt met ingang van 27 april 2024 om 01.00, artikel 3 lid 5 dat in werking treedt met ingang van 26 april 2024 om 22.00 uur, artikel 3 lid 6 dat in werking treedt op 27 april om 08.00 uur en artikel 5 dat in werking treedt met ingang van 27 april 2024 om 7.00 uur.
2. Deze verordening vervalt op 27 april 2024 om 17.00, uur, met uitzondering van de artikel 3 lid 5 en lid 6 die eindigen respectievelijk om 14:00 uur en artikel 5 dat vervalt op 27 april om 18.00 uur, of zodra de burgemeester van oordeel is dat zij niet langer noodzakelijk is.

Artikel 9 Citeertitel:

Deze verordening wordt aangehaald als Koningsdagverordening Emmen 2024.

Aldus vastgesteld op 2 april 2024.

De burgemeester, H.F. van Oosterhout


De burgemeeester van Emmen schrijft zijn toespraak voor de Koninklijke Familie.

Deze keer weer een andere benadering van Koningsdag. We laten de historie van Emmen hier een niet onbelanrijke rol inspelen.

De plaats zelf had op 1 januari 2021 een inwonertal van 56.640. Emmen vervult een centrumfunctie in de regio Zuidenveld en daarbuiten. Kenmerkend is de bijzondere stedenbouwkundige opbouw, die ook wel de 'open, groene stad' wordt genoemd. Nieuwbouwwijken zijn op relatief grote afstand van de bestaande kern gebouwd om landschappelijk waardevolle gebieden te behouden. De bijnaam van Emmen is 'Vlinderstad', een indirecte verwijzing naar het voormalige Noorder Dierenpark Emmen, dat in maart 2016 werd opgevolgd door Wildlands Adventure Zoo Emmen.


De kroonprinses verstrekt gebak aan de inwoners van de stad, de koning met de burgervader van Emmen in gesprek met enige inwoners en de Koningin geeft een inwoner ook een gebakje.

Emmen ontstond op het zuidoosten van de Hondsrug en is oorspronkelijk een esdorp. De (deels) nog aanwezige essen en brinken getuigen daar nog van. In een oorkonde van bisschop Andries van Cuijk uit 1139 is sprake van een hof te Emne. Het is de oudste vermelding van Emmen, waarvoor zowel de namen Emne als Empne werden gebruikt. De betekenis van Emmen is wellicht de vlakte, het lage land, geheel zeker is dit echter niet.. De oorkonde spreekt van een boerderij of een hof, waarvoor verschillende namen werden gebruikt: Hoofdhof, Saalhof, Edele Hof en de Heerenhof. Zekerheid ontbreekt echter of steeds dezelfde boerderij wordt bedoeld.


De kroonprinses schudt een inwoner van Emmen de hand.

De allereerste mens(achtig)en die in dit gebied woonden zijn echter de Neanderthalers. Archeologische vondsten, zoals vuurstenen werktuigen, hebben hun aanwezigheid aangetoond. Er bestond ook een redoute. (Een redoute is een kleine geheel omsloten veldschans met alleen uitspringende en geen inspringende hoeken.) De eerste (houten) kerk in Emmen dateert uit de 8e eeuw; de eerste stenen kerk werd in de 13e eeuw gebouwd. In 1229 werd Emmen, onder leiding van bisschop Wilbrand van Oldenburg, geheel platgebrand als onderdeel van een vergeldingsactie naar aanleiding van de Slag bij Ane. Het gebied waar tegenwoordig Emmen ligt, werd echter al ver voor 1139 door mensen bewoond. De aanwezigheid van hunebedden toont aan dat dit ongeveer vijfduizend jaar geleden al het geval was.


De Prinsessen luisteren naar studenten en de Koning en Koningin tesamen met Emmens burgermeester kijken geboeid naar het werk van het als standbeeld Vincent van Gogh uitbeeldende portretschilder.

Ook de vondsten van onder meer grafheuvels, raatakkers, een veenweg, het Tempeltje van Barger-Oosterveld en het Paar van Weerdinge tonen menselijke bewoning in de prehistorie aan. Begin 19e eeuw begonnen de eerste pioniers zich te vestigen in de veengebieden rondom Emmen. Zij overleefden in het begin met name door het verbouwen van boekweit. Tussen 1870 en 1890 groeide de opbrengst van 20.000 mud naar 22.000 mud. In 1838 had Emmen 1353 hectare veenboekweit en dat groeide uit tot 2200 hectare in 1851. Rond 1889 was dit alweer geslonken tot 1400 hectare en na 1927 werd er in Emmen helemaal geen boekweit meer verbouwd.


Het Koninklijk gezelschap wordt toegezongen door de jeugd, de Koningin visiteert ambonese inwoners van Emmen en de jarige op zijn best.

Uit deze tijd stamt ook de Emmerschans, hoewel sommige bronnen beweren dat deze redoute een voorganger kent die stamt uit 1594. Vanaf 1850 werd begonnen met de vervening, maar deze kwam pas rond 1900 echt op gang. De vervening had als gevolg dat er ten zuiden en oosten van Emmen nieuwe nederzettingen ontstonden, waaronder Emmer-Compascuum, Erica, Klazienaveen en Nieuw-Amsterdam. De veenarbeiders leefden veelal onder erbarmelijke omstandigheden in plaggenhutten.`In 1881 krijgt Emmen zijn eerste officiële gemeentehuis. In 1974 werd besloten het pand, op het voorhuis na, te slopen. In 1975 brandde het resterende deel echter af, waarna volledige sloop onvermijdelijk was. Het enige wat nog rest van het oude gemeentehuis van Emmen is een stuk sierplafond, dat tegenwoordig in het trappenhuis van het nieuwe gemeentehuis hangt.


Koningin Maxima probeert een hokje uit.

In de jaren 20 en 30 liep de turfwinning drastisch terug, door de opkomst van steenkool als brandstof.`Een kleine opleving volgde door het gebrek aan steenkool in de Eerste Wereldoorlog, maar veel hielp het niet. Werkloosheid en verdere armoede waren het gevolg en dat zou tot de jaren 50 zo blijven. In Emmen zelf viel de armoede relatief gezien mee. Zo kreeg het in deze jaren diverse nieuwe voorzieningen. In 1935 opende het Noorder Dierenpark voor het eerst zijn deuren, op een deel van de plek waar eerder een landgoed lag: het Willingelandgoed, ook bekend als de Willingekamp. In hetzelfde jaar werd ook de oudheidskamer geopend. In 1938 kreeg Emmen voor het eerst een ziekenhuis: het Diaconessenhuis Emmen.


Geweldig bedankt voor de fantastische ontvangst. ziezo klaar dat gebak en de Prinsen Maurits en Constantijn hebben veel leut.

Op 10 mei 1940 viel het Nazi-regime Nederland binnen en veel troepen trokken via de grens bij Emmen het land binnen. Het verzet in Emmen hield zich bezig met onder meer de hulp aan ontsnapte krijgsgevangen, geallieerde piloten en onderduikers. Het georganiseerd verzet kwam in Emmen, evenals in de rest van het land, na de grote stakingen in de zomer van 1943 tot stand. Het lokale district van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers begon echter pas in 1943 met het helpen van onderduikers. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog woonden er ruim 180 Joden in Emmen. De meesten van hen werden in de oorlog gedeporteerd naar en vermoord in de vernietigingskampen. In 1951 waren er nog een dertigtal Joden overgebleven. De synagoge van Emmen kwam zonder schade door de bezettingsjaren heen en bestaat nog steeds.


Prins Pieter Christiaan van Oranje Nassau-van Vollenhoven en Kroonprinses van Oranje begroeten en poseren voor de omstanders

De opperbevelhebber van de Duitse Wehrmacht in Nederland, Friedrich Christiansen, kwam op 2 januari 1945 naar Emmen en vestigde zijn hoofdkwartier in villa Lindenhof. Vanuit deze villa probeerde de generaal de oorlog te rekken. Het verzet in Emmen gaf aan de geallieerden door dat Christiansen in de Lindenhof verbleef. Op 22 februari 1945 voerden vliegtuigen daarom een bombardement uit op de villa. Enkele woningen werden verwoest en daarbij vielen zes doden. De bommen misten echter hun doel: De Lindenhof bestaat nog steeds en is tegenwoordig een rijksmonument. Op 10 april 1945 kwam het tot de Bevrijding van Emmen die plaats vond onder leiding van Generaal Maczek, naar wie in Emmen een plantsoen is vernoemd.


De Koningin, de oudste dochter en de vrouw van Prins Constantijn. Prinses Laurentien zijn fanatiek aan het sjoelen.

Na de Tweede Wereldoorlog werd het economische zwakke zuidoosten van Drenthe aangemerkt als ontwikkelingsgebied. Al eerder hadden bedrijven de regio en Emmen ontdekt als nog beschikbaar reservoir voor (eenvoudige) industriearbeid. Zo vestigde het Almelose confectiebedrijf Bendien in 1937 een filiaal te Emmen, dat vlak voor de Tweede Wereldoorlog al 160 personeelsleden telde. Na 1945 groeide Emmen uit tot de grootste regionale industriekern, mede dankzij de vestiging van filiaalbedrijven van meerdere textiel- en metaalfabrieken zoals Danlon en de ENKA/AKU. De industrialisatie maakte nieuwbouwwijken noodzakelijk. Deze werden op relatief grote afstand van de bestaande kern gebouwd, om landschappelijk waardevolle gebieden te behouden.


De jarige aan het sjoelen onder het toeziend oog van zijn neef Prins Pieter Christiaan en zijn vrouw.

Met deze bijzondere stedenbouwkundige opzet verwierf Emmen internationale faam. De verantwoordelijk stedenbouwkundige was Niek de Boer. Hij realiseerde zich dat het voor de voormalige veenarbeiders uit de venen rondom Emmen moeilijk zou zijn zich aan te passen aan het leven in een stad. Daarop bedacht hij het concept van de Open Groene Stad Emmen, een plaats met een dorps woonmilieu en stedelijke voorzieningen. Ook de eerste woonerven werden in het kader van de open groene stad ontwikkeld. Karel Hendrik Gaarlandt, de toenmalige burgemeester van Emmen, beschreef het als volgt:

Die open groene stad is een stad waarvan landschappelijke elementen een integrerend deel zijn, omdat ze er aan grenzen, er in doordringen, er in opgenomen zijn; een stad, waar openbare gebouwen, zoals middelbare scholen, ziekenhuizen of andere instellingen centraal kunnen liggen, doch gelijktijdig in een parkachtige omgeving, die men anders op z'n gunstigst slechts aan de periferie zou vinden; een stad ook, waar het contact met de natuur een dagelijkse belevenis kan zijn, zoals dat in grote delen van Emmen het geval is, wat ons in Emmen zo bevalt, wat andere in Emmen zo opvalt, wat de charme is, nogmaals van deze industriële kern. Laat Emmen een stad worden, maar een dorp blijven. Laat Emmen worden wat het worden wil en kan: een open groene stad.


Demonstratie Koningsdag van het Dierenpark Wildlands.

De plaats verwierf tevens nationale en internationale bekendheid dankzij het (Noorder) Dierenpark Emmen. Met name in de jaren 90 wist men zich dankzij innovaties te onderscheiden van andere dierenparken. Later ging het bergafwaarts met het park, waarna enkel de gemeente een faillissement nog kon afwenden. Mede daarom werd besloten het park te sluiten en aan de andere zijde van het centrum een volledig nieuw park te realiseren. Als gevolg hiervan werd in 2012 gestart met het grootste project ooit in Emmen: Centrumvernieuwing Emmen. In totaal werd er meer dan 500 miljoen euro geïnvesteerd in het centrum. De meest prominente onderdelen van het plan zijn, behalve de voorgenoemde 'verhuizing van het dierenpark', de bouw van het nieuwe Atlas Theater, de aanleg van de Hondsrugtunnel met daarboven op een nieuw Raadhuisplein en het omvormen van het oude dierenparkterrein tot het Rensenpark.

Koningsdag 2024, Vaarwel en tot ziens
Reuze bedankt en tot wederhorens.

Koning Willem Alexander bedankte een ieder met de volgende woorden:

“Iedere keer als ik terugkom in de provincie of in Emmen dan zeg ik: hier kom ik weg! En ik heb ook begrepen dat als iets heel fantastisch is dat je zegt: het kon minder. Ik zeg jullie: deze Koningsdag, het kon véél minder!”.

We hebben ons best gedaan om U een inzicht te geven hoe Koningsdag 2024 in Emmen is verlopen. Wij hopen dat u met veel plezier hebt gekeken. Bedankt en tot de volgende Koningsdag.